Doporučenia pre údržbu

ilustracka optiway 1

Jednou z podmienok na uznanie nárokov vyplývajúcich zo zmluvnej záruky výrobcu alebo z predĺženej záruky PEUGEOT Optiway je aj riadne vykonávanie výrobcom predpísanej údržby vozidla a pravidelných prehliadok, ktoré sú uvedené v servisnej knižke vozidla.

 

Pravidelné prehliadky musia byť vykonávané v súlade s predpismi výrobcu vozidla, riadne zdokumentované a potvrdené v servisnej knižke vozidla servisom oprávneným na vykonávanie týchto servisných služieb.

 

Spoločnosť PEUGEOT odporúča zákazníkovi v priebehu trvania zmluvnej alebo predĺženej záruky absolvovať všetky servisné prehliadky predpísané spoločnosťou PEUGEOT výhradne u člena siete PEUGEOT alebo u opravára schváleného pre PEUGEOT  asistenciu (ďalej len „autorizovaný opravár“).

 

V prípade absolvovania povinných servisných prehliadok u inej osoby, ako je autorizovaný opravár, existuje riziko, že poskytnutie plnenia zo záruky bude zo strany spoločnosti PEUGEOT odmietnuté, a to najmä v prípade, ak :

 

  • pri servisnej prehliadke neboli dodržané všetky technologické a iné postupy predpísané spoločnosťou PEUGEOT uvedené v servisnej príručke PEUGEOT

 

  • pri servisnej prehliadke neboli použité originálne náhradné diely PEUGEOT, alebo náhradné diely porovnateľnej kvality, alebo neboli použité náplne predpísané výrobcom

 

Garantujeme, že autorizované servisy PEUGEOT postupujú pri vykonávaní predpísaných prehliadok v súlade s aktuálnymi informáciami a predpismi výrobcu vozidla, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie predpísaných prehliadok, ako aj na vykonávanie všetkých servisných služieb.

 

V autorizovaných servisoch PEUGEOT máte preto istotu, že všetky výrobcom predpísané prehliadky budú vykonané správne a táto podmienka na uznanie nárokov vyplývajúcich zo zmluvnej alebo predĺženej záruky PEUGEOT Optiway bude splnená.

 

Váš nárok vyplývajúci zo zmluvnej alebo predĺženej záruky PEUGEOT Optiway môže byť odmietnutý z dôvodu nevykonania predpísanej prehliadky, alebo ak situácia, ktorá mala za následok uplatnený nárok, dôvodne súvisí s nevykonaním výrobcom predpísaných prehliadok, nesprávnym vykonaním konkrétneho servisného úkonu (nie je v súlade s predpismi výrobcu) alebo s použitím náhradných dielov nízkej kvality.